click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location מסך מלא Prev לשלב הבא
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

תקנון האתר

תקנון אתר  www.look4itrent.co.il

ברוך הבא ("גולש" או "אתה") לאתר www.look4itrent.co.il ("האתר") האתר מופעל על ידי  מייביז בע"מ ("החברה"). בעצם

שימושך באתר וגלישתך בו הינך מסכים לתנאי התקנון המובאים להלן ("התנאים" או "התקנון"). אנא קרא את התנאים בעיון

רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים.

התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי בינך לבין החברה.

התנאים מסדירים את היחסים בין החברה לבין הגולשים באתר. האתר הינו לוח מודעות מקוון בעל אוריינטציה של רשת חברתית

המאפשר לגולשים בו (פרטיים ובעלי עסקים) לעצב פרופיל אישי, לפרסם מודעות לוח, לתקשר ביניהם, להביע דעות ולהגיב על

מודעות לוח והכול על גבי מערכת אשר פותחה על ידי החברה ("המערכת"). בכפוף לתנאים שלהלן, תוכל גם אתה לפרסם ולחפש

מודעות לוח, להגיב למודעות לוח של אחרים וכן לשתף אחרים בתכנים שלך ("השירותים"). נהג בתבונה ובזהירות בתגובות

ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית

באמצעות האינטרנט.

במסגרת התנאים "גולש/ת" כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "משתמש רשום" גולש אשר נרשם כחבר באתר, מילא – –

פרופיל ורשאי להשתמש בשירותים. "החברה" לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. "תוכן משתמשים 

רשומים" כול תוכן אשר הועלה לאתר על ידי המשתמש הרשום לרבות תמונו, מודעות ופרטים אישיים. כל האמור בתקנון זה –

בלשון זכר אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד אף רבים במשמע. – –

 

כללי

 1. הגולש מצהיר כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך,

וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

 1. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או

חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את

התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע

פרסומם באתר.

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר

תקבענה.

 1. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים ומאגרי המידע של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של

החברה.

 

רישום ושימוש בשירותים

 1. גולשים המעוניינים בשימוש בשירותים יכולים להירשם כמשתמשים רשומים לאתר. הרישום יקנה למשתמש הרשום, בין

היתר, אפשרות לפרסם מודעות, להעלות תכנים לאתר ,להעלות תכנים ברמת הקטגוריה ולהגיב ברמת המודעה כמו כן יקנה הרישום באתר גישה לאזורים באתר המוגדרים למשתמשים רשומים בלבד.

כחלק מתהליך הרישום, יתכן ויידרש הגולש המבקש להירשם כמשתמש רשום, לבחור סיסמא ושם משתמש (להלן: "שם

    משתמש").

 1. כחלק מתהליך הרישום באתר יתבקש הנרשם ליצור לעצמו פרופיל אישי ("פרופיל"). הפרופיל האישי יכיל תמונה של הנרשם

ואת פרטיו האישיים. הרישום כמשתמש באתר ויצירת הפרופיל יכול שייעשה בשתי דרכים עיקריות: (א) מילוי הפרטים

אישיים על פי הוראות המילוי באתר; או (ב) משיכת הפרטים מהחשבון האישי של הנרשם באתר facebook ("פייסבוק" ו –

"פרופיל פייסבוק" על פי ההקשר).

 1. היה ובחר הנרשם להקים פרופיל בעצמו, דרך האתר, אזי מתחייב הנרשם במהלך תהליך הרישום ולאחריו:

* לספק בכל מקום באתר בו הנו נדרש לכך והמוגדר כ 'שדה חובה', מידע מדויק, מלא ומעודכן. –

* לספק כתובת דואר אלקטרוני תקפה (במידע ויש ברשותו).

* לעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על אודות המשתמש הרשום.

* במידה והנרשם בחר להעלות תמונה בפרופיל האישי ("תמונת פרופיל"), אזי מתחייב הנרשם להעלות תמונת פרופיל של

הנרשם בלבד אשר לנרשם יש את כול הזכויות בה.

 1. היה ובחר הנרשם להקים פרופיל דרך קישור לאתר פייסבוק, אזי הנרשם מצהיר:

* כי הוא מסכים לכך שהאתר ימשוך מחשבונו האישי של הנרשם בפייסבוק, את כול הפרטים המצויים בפרופיל פייסבוק

ואשר דרושים ליצירת הפרופיל בהתאם להרשאות אשר יספק הנרשם במסך החיבור / ההרשאות של פייסבוק.

* כי כול הפרטים המצויים בפרופיל פייסבוק הינם מדוייקים, מעודכנים ושייכים לנרשם ולו בלבד. –

* כי הוא יעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על אודות המשתמש הרשום.

 1. מובהר בזאת כי על הגולשים יחולו התנאים הבאים:

* אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו.

* החברה שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר ו/או למחוק שם משתמש אשר היא סבורה

כי הוא אינו הולם, כי הוא עלול להטעות ו/או לפגוע.

 1. הפרת התחייבות המפורטת בפרק זה (סעיפים 11-5), ובכלל זה – מסירת מידע מוטעה, עלולה לגרום לחסימת הגישה

לאתר והגשת תלונה במשטרת ישראל, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין.

 1. המשתמש הרשום יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה

ללא אישור. החברה לא תישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במשתמש הרשום.

 1. הרישום לאתר ניתן לביטול על ידי המשתמש הרשום בכל עת בהודעה בכתב לחברה.
 2. לחברה הזכות לבטל משתמש רשום באופן מיידי בכל מקרה של אי עמידה בתנאים הקבועים בתנאי השימוש, ללא הודעה על

כך למשתמש הרשום וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה על פי דין ו/או ההסכם.

 

שירותים בתשלום

 1. החברה תאפשר הענקת שירותים שונים בתשלום דרך האתר כגון 'סוכן חכם', שירותי פרימיום למודעות, שירותים שונים

לבעלי מקצוע ושירותים אחרים ("שירותים בתשלום").

 1. השירותים בתשלום יוענקו למשתמשים רשומים בלבד בהתאם לתנאים נוספים אשר יפורטו בדף ההרשמה לכול שירות

בתשלום ("תנאים פרטניים"). ככול שתהא סתירה בין התנאים הפרטניים לבים תנאים אלה, יגברו התנאים הפרטניים.

 1. התנאים הפרטניים יפרטו את סוג השירות בתשלום, היקפו, מחיר ותנאי תשלום. מובהר כי בעצם ההרשמה לקבלת שירות

בתשלום מצהיר המשתמש הרשום ומסכים ל:

* לשלם לחברה את המחיר על פי תנאי התשלום שתנאים הפרטניים;

* לעמוד במגבלות המפורטות בתנאים הפרטניים, ככול שישנן.

 

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה

להציגם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות

ובסימנים המסחריים של האתר, בזכויות היוצרים, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים,

בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות

אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו למעט –

תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן – "המידע").

 1. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר,

להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת

החברה.

 1. למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים

מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם

(Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

 

תכני גולשים

 1. האתר מאפשר למשתמשים רשומים להתבטא, להגיב, לפרסם מאמרים ולהעלות תכנים שונים ("תכני גולשים"). אפשרות זו

ניתנת למשתמש הרשום במגוון מקומות באתר כמפורט בסעיף 5 לעיל. בכפוף להוראות כל דין, כל כול תכני הגולשים, ובכלל

זה תמונות, תכני וידאו ואודיו, הערות על גבי ה – walls השונים באתר ו/או בחדרי צ'אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי

הגולשים לאתר, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

 1. כול גולש אשר מבקש להעלות ולפרסם תכני גולשים מתבקש לנהוג בתבונה, רגישות וזהירות הן כלפי גולשים ומשתמשים

רשומים אחרים באתר, צדדים שלישיים אחרים והן כלפי עצמו הוא.

 1. בעצם העלאת תכני גולשים, מצהיר כול גולש כי ידוע לו שכל תכני הגולשים לרבות מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל,

תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן

ההודעות שהועלו, הוזנו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש מצהיר כי זכויות היוצרים של התכנים שהוא

מעלה הם שלו או שיש לו את הסכמת בעל זכויות היוצרים לפרסמם. הגולש מתחייב שלא לפרסם שום חומר שאין לו היתר

לפרסמו מבעל זכויות יוצרים. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם הודעות זבל, הצפות, פרסומות, ומכתבי שרשרת.

 1. הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים ובכלל זה ("תכנים אסורים"):

* הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, תכן, מצג והתחייבות, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר

אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני.

* הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה,

גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל וברגשותיו, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים.

* הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי

להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.

* לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.

 1. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע שיוביל לביצוע פעולות בלתי חוקיות ולא ינהג בכל דרך העלולה

לגרום לחברה נזקים.

 1. כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-

2007.

 1. הגולשים מצהירים כי ידוע להם שהחברה אינה עורכת את ו/או מפקחת על התכנים, המצגים והתחייבויות המועלים לאתר

ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על

התכנים ו/או מן השימוש בהם. החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים

ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים

אליהם קיים קישור  (Links) מתוך האתר.

 1. הגולשים מצהירים ומסכימים לכך שהחברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו,

ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, החברה שומרת

לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים.

 1. הגולשים מצהירים ומסכימים כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל מפעם לפעם את סוג התכנים וכמותם אשר כול

משתמש רשום יהא רשאי להעלות לאתר.

 1. בעצם ההרשמה ו/או השימוש בשירותים באתר, כול גולש מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן ושאינו כפוף

לכול תשלום, להשתמש, לשנות, להעביר ולעשות כול פעולה אחרת בתכני הגולשים על מנת להעניק לגולש את השירותים.

 

הצהרת המשתמש

 1. השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של

השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.

השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.

 1. הינך מסכים כי החברה תהא רשאית לגלות את זהותך (או כל מידע אחר אודותיך) במקרה של פעילות משטרתית או

משפטית נגדך.

 1. משתמש רשום מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע אשר יתקבל מהשימוש במערכת החיפוש, כולו או מקצתו,

לרבות פרסום המידע כולו או מקצתו, בכל דרך שהיא וכן מתחייב שלא להעביר את המידע, כולו או מקצתו, לצד שלישי

כלשהו.

 1. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב –

("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים ( – – Worms ), ואנדלים (Vandals ) ,יישומים מזיקים

(Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים,

התשנ"ה – 1995.

 

הגבלת אחריות

 1. אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים

שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה

ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות,

יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או

כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

 1. החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות, לתנאים המסחריים ולדיוק של תכני

גולשים כהגדרתם לעיל בתנאים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות פטנטים,

מדגמים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של

גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

 1. החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש, לרבות למצגים ו/או להתחייבויות כלשהן של מי מקהל

הלקוחות ו/או המוכרים הפוטנציאלים, לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים, למכירם, לתנאי הספקתם ולהתאמתם

לדרישות ולתקנים, לחומר פרסום ולדפי מידע הקשורים בהם, אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה והיא

אינה אחראית לפרסום המידע הכלול ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים לרבות באתר. כמו כן, החברה אינה אחראית

לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או

השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים,

בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות ולרבות מקבלת או דחיית תכנים המוצעים ע"י מי מקהל

הלקוחות ו/או המוכרים הפוטנציאלים. כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מצג והתחייבות, מידע, פרסומות,

שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל

אחריותו הבלעדית.

 1. הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן

וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים, מוזנים ו/או המופיעים

באתר, לרבות מצגים ו/או התחייבויות כלשהן של מי מקהל הלקוחות ו/או המוכרים הפוטנציאלים.

 1. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
 2. במידה והגולשים, לרבות משתמשים רשומים ו/או בעלי מקצוע יתקשרו בינם ובינן עצמם ו/או עם גורמים שלישיים, כל תנאי

ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים בינם ובים עצמם ו/או לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד להתקשרות.

החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה

מהתקשרויות אלה.

 1. פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן

חסות של החברה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות,

מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות

ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

 1. היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום

אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה או מי ממועסקיה.

 1. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי,

מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן

השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או

באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, מצג והתחייבות, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה

נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין

בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין

כאמור.

 

ניתוק, הפסקה ושינויים

 1. החברה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך

לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום

להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש

פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע

פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

 1. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו

של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

 1. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט

אחר הכרוך בהם והכול, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע –

שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

שיפוי

 1. הגולש יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין

וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין

לתכני הגולש המופיעים באתר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר ו/או בשירותים, וזאת לפי

דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר

עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

 

מידע מסחרי

 1. פרסום תכנים, מצגים והתחייבויות, מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד החברה או

מי מטעמה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים

באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים, לרבות מי מקהל הלקוחות הפוטנציאלים לבין המפרסם, הספק ו/או מי מקהל המוכרים

הפוטנציאלים הנוגעים בדבר ועל אחריותם.

 1. החברה לא תבדוק את התכנים, מצגים והתחייבויות במודעות המפורסמות והמופיעות באתר, ואינה אחראית לאמור בהם.

למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל

טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את

הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

 

פרטיות

 1. החברה שומרת בקפדנות על פרטיות המשתמשים והיא תעשה ככול שביכולה ובכפוף לכול דין, על מנת שפרטים אלו לא

ייחשפו. ואולם אף מערכת בעולם אינה מאובטחת באופן מוחלט, לכן מומלץ לא להעלות לרשת ולא להעביר באמצעותה מידע

שחשיפתו עשויה לגרום למשתמש נזק כלשהו.

 1. עקב מקרים של הטרדה בעקבות פרסום מספרי טלפון, כתובות או פרטים מזהים אחרים מומלץ לא למסור פרטים כאלה –

בפורומים ובתיבות האישיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית (אך היא אינה מחויבת) למחוק כל הודעה הנחזית

ככוללת פרטים כאלה, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו תידרש החברה על ידי רשות מוסמכת, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור עדות ו/או –

מידע המצוי ברשותה (ובכלל זה כתובות, IP במידה שאלה מצויות בידי החברה) תפעל החברה על פי החוק ותמסור את –

המידע הנדרש.

 1. החברה רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש ברשת, ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה,

לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים.

 1. הינך מסכים ונותן את רשותך לכך שמפעילי האתר ישתמשו בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת

ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או כל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי

השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים

ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים.

את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת מפעילי האתר יהיו רשאים להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים

שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר

לטלפון הסלולארי שלך (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך

או הקווי.

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח

2008 . מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב או

בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

 

מובהר שמפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש

ו/או לצד ג' כלשהו, ואתה מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר ולאתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.